Линк към сайта на проф. Михаил Мирчев mirchev.bg: mirchev.bg/ ...Проф. д.с.н. Михаил Мирчев

Курс лекции по академична дисциплина:
„СОЦИАЛНА РАБОТА С ЕТНО ГРУПИ“,
във факултет ФНОИ на Софийски университет,
Септември-декември 2020
А Н О Т А Ц И И
на 10 видеолекции, които са качени в канала Михаил Мирчев YouTube,
съгласно логиката за публичност в условията „всеобща дигитализация
на университетския учебен процесЛекциите са публикувани и достъпни за всеки
чрез YouTube в страницата „Михаил Мирчев“.
Тук са в плейлист (видео-рубрика)
Социална работа с ЕТНО групи, СУ-ФНОИ, 10 видео-лекции


Анотациите към всяка от лекциите е в YouTube
в страницата „Михаил Мирчев“, към съответното видео.

Освен това, анотациите са събрани в единен текстови файл, публикуван
в сайта на проф. Михаил Мирчев www.mirchev.bg,
в рубриката „Реч на ОМРаза или реч на ЗАГРиженост     ОБЩО въведение от автора-преподавател
     към тази учебна дисциплина


     Лекциите са проведени дистанционно, съгласно указанията на Университета, чрез платформата ZOOM. Това е първи етап от планираната „всеобща дигитализация“ на учебния университетски процес.
     Качените тук видео-лекции не са редактирани. Съкратени са само предихателни паузи от живото говорене. В това си качество те демонстрират замисъла и подхода на преподавателя. Във видео лекциите НЕ се прикрива отворената диалогична форма, показват се спонтанните реакции на студентите.

     Лекциите са въз основа на публични емпирични статистически и социологически данни – в част от случаите те са от авторски изследвания на преподавателя. Представените данни за промените в профила на стратификационната пирамида на населението в България са от оригинално авторско емпирично социологическо изследване на проф. Михаил Мирчев. Многократно са публикувани в научни издания и в медии.
     То е проведено за първи път през 2011 г. Още тогава има няколко медийни и научни публикации с представяне на емпиричните данни и профили. Тези публикации са на български, руски и турски език – в съответни издания. За последен път това изследване чрез своята оригинална методика е проведено през 2019 г. То дава емпирични данни за периода от 1986 до 2019 години.

     В този лекционен курс, практическото и прагматичното разглеждане на проблеми и казуси е въз основа на съответни теории и методологически подходи. Използвани са социологически теоретични модели и научни понятия, на студентите им се припомнят и биват препращани към класически автори и методики. Част от тях са изучавани още в 1-ви курс, от тези студенти и с този преподавател по фундаменталната дисциплина „Социология“.

     … … …Виж публикацията в PDF формат.Обратно в началото


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал